Team - Sekretariat - Buchhaltung - Fakturierung - Marketing

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | JOIN US ON facebook

Ein starkes Team

Sekretariat - Buchhaltung  - Fakturierung - Marketing

Sekretariat

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Sekretariat | Karen Krüger

Karen Krüger

Sekretariat/Buchhaltung
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 023
Telefax +49 (0)228 98 98 098
karen.krueger@baumannlogistik.de

Buchhaltung

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Buchhaltung | Valentina Haar

Valentina Haar

Buchhaltung
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 048
Telefax +49 (0)228 98 98 098
valentina.haar@baumannlogistik.de

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Buchhaltung | Yvonne Fumpfei

Yvonne Fumpfei

Buchhaltung
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 060
Telefax +49 (0)228 98 98 098
yvonne.fumpfei@baumannlogistik.de

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Buchhaltung | Thomas Wagner

Thomas Wagner

Buchhaltung
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 068
Telefax +49 (0)228 98 98 098
thomas.wagner@baumannlogistik.de

Fakturierung

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Fakturierung | Christopher Sitz

Christopher Sitz

Fakturierung
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 091
Telefax +49 (0)228 98 98 096
christopher.sitz@baumannlogistik.de

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Fakturierung | Ulrike Linea

Ulrike Linea

Fakturierung
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 092
Telefax +49 (0)228 98 98 096
ulrike.linea@baumannlogistik.de

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Fakturierung | Marco Seyberth

Marco Seyberth

Fakturierung
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 016
Telefax +49 (0)228 98 98 096
marco.seyberth@baumannlogistik.de

Marketing

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Marketing | Kirsten Wenzel

Kirsten Wenzel

Marketing
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 058
Telefax +49 (0)228 98 98 098
kirsten.wenzel@baumannlogistik.de

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Imagefilm | Baumann Logistik
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Internationale Spedition
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | CHEMPARK IntraLogistik
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Lagerung + Service
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Container Raumsysteme
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | CHEP Service-Center

Baumann Logistik GmbH & Co. KG
Christian-Lassen-Straße 2
53117 Bonn
Telefon +49 (0)228 98 98 00
Telefax +49 (0)228 67 95 57
info@baumannlogistik.de

Unsere Geschäftsfelder:


Inter-/nationale Spedition
Telefon +49 (0)228 98 98 00
Telefax +49 (0)228 67 95 57
info@baumannspedition.deCHEMPARK IntraLogistik
Telefon +49 (0)214 75 00 41 50
Telefax +49 (0)214 75 00 41 49
info@baumannintralogistik.deLagerung + Service
Telefon +49 (0)228 98 98 042
Telefax +49 (0)228 67 60 72
info@baumannlagerung.deContainer Raumsysteme
Telefon +49 (0)228 90 90 160
Telefax +49 (0)228 98 98 056
info@baumanncontainer.deCHEP Service-Center Bonn
Telefon +49 (0)228 98 98 043
Telefax +49 (0)228 98 98 044
chep.bonn@baumannlogistik.de